Akkreditált továbbképzés

Bevezetés a Lépésről lépésre programba

A Lépésről lépésre (eredeti nevén: Step by Step) programot 1990-es években az Open Society Institute irányításával amerikai szakemberek dolgozták ki. Magyarországra a Soros Alapítvány támogatásával 1994 –ben az óvodai, majd az 1996 / 97 –es tanévben az iskolai program került bevezetésre. Létrejöttének célja a kulturális sokféleség értékelésének, az egyenlő esélyek megteremtésének, az aktív, önirányításra, önálló döntésekre, egyéni és közösségi felelősségvállalásra képes, a demokrácia, a nyitott társadalom alapját képező magatartásformák, személyes autonómia kialakításának segítése.

A továbbképzési program az alapelvek köré építkezik. Témánként rövid elméleti alapozásra olyan gyakorlatokat épít, amelyek saját élményszerzés alapján segítik a résztvevőkben a program szellemiségének, szemléletének, alapmódszereinek kialakulását
Alapelvei
– Nyitottság az egész életen át tartó információszerzésre, folyamatos tanulásra.
– Egyéni fejlődés biztosítása, egyéni szükségleteknek megfelelő optimális követelmények és elérésük érdekében megfelelő pedagógiai fejlesztés.
– Korszerű anyanyelvi, matematikai, természet- és társadalomtudományi, esztétikai, etikai tudás, amelyben az elméleti és gyakorlati tudás aránya az életkoroknak és sikeres életút biztosításának megfelelő.
– Tanulás-, tanulóbarát környezet, harmónia a tárgyi feltételek és a humán szükségletek között, amelyek a kölcsönös megbecsülést, demokratikus szemléletet is hangsúlyozzák.

A továbbképzés főbb témakörei

Segítő tanulókörnyezet
A gyermekek életkori sajátosságaihoz, szükségleteihez igazodó bútort, berendezést, eszközöket un. tevékenységközpontokban helyezi el a program. Az osztálytermekben író, olvasó, matematika, művészeti és természetismereti „sarkokat”rendezünk be. Itt szabadon, a gyerekek számára mindig elérhetően található meg minden anyag, eszköz, amelyre az egyes központokhoz kapcsolódó tevékenységekhez a gyerekeknek szükségük lehet.

Életrend-rituálék, szokások- Tanulásszervezés
A program a tevékenységekhez, a gyerekek szükségleteihez, pillanatnyi állapotához rugalmasan alkalmazkodó időkeretekkel dolgozik. A reggeli nyitó és a délutáni záró beszélgetések az élménymegosztás, kommunikációs és szociális készségek fejlesztése mellett a közösségi élet szabályainak közös kialakítására is alkalmasak.
A tanulás többnyire kooperatív csoportokban, differenciált fejlesztéssel, valamint projektekben történik, amely a különböző műveltségterületeket változatos tevékenységekkel, munkaformákkal gazdagítva összefüggésekben ismerteti meg.. A munka többségében párokban, csoportokban, differenciált fejlesztéssel, a kooperatív tanulás módszereit alkalmazva, mellette kötelező, kötelezően választható és szabadon választható feladatokon keresztül biztosítva az önálló munka az egyéni fejlesztés lehetőségét is. Törekszik a projektekben való szervezésre.
Értékelés
Az értékelés folyamatos gyermekmegfigyelésen alapszik, ehhez viszonyítja a pedagógus a gyermek fejlődését, haladását, erre építi a fejlesztési tervét. Az értékelés pozitív megerősítésen alapszik, nem kötődik hozzá külső, tárgyiasult megerősítés, sem osztályzat, sem pont, sem egyéb formában. A teljesítményt, a haladást elsősorban a gyerekhez, önmagához viszonyítjuk, a másikkal való összehasonlítás nélkül. Az értékelés segíti önismeret, önértékelés alakulását.
Kapcsolat a szülőkkel
A program hisz a pedagógusok-szülők közös felelősségében. A szülő-iskola kapcsolat alapja a bizalom. Ez a kapcsolat a gyerekek felé azt az üzenetet közvetíti, hogy fontos a felnőtteknek, törődnek vele, közösen segítik őt a fejlődésben. A szülőket bevonják az osztály életébe, iskolán kívüli programok szervezésével, érdekes foglalkozásokkal, gyűjteményeikkel gazdagítják a csoport tapasztalatait, s ők is közvetlen tapasztalatot szereznek saját gyermekükről.