LL programról

A LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE PROGRAMRÓL

A program létrejöttéről

A Lépésről lépésre (eredeti nevén: Step by Step) programot 1990-es években az Open Society Institut irányításával amerikai szakemberek dolgozták ki. Magyarországra a Soros Alapítvány támogatásával 1994 –ben az óvodai, majd az 1996 / 97 –es tanévben az iskolai program került bevezetésre.

Ma Közép- és Kelet Európa valamint Ázsia 30 országában működnek Lépésről lépésre programmal gyerekeket oktató, nevelő intézmények, melyet ISSA (International Step by Step Association) fog össze. A program hazai terjesztője és fejlesztője– az Ec-Pec Alapítvány bezárását követően 2014-től a Partners Hungary Alapítvány.

Becsléseink szerint az 1994-es programindulástól kezdve 2014- ig országosan összesen kb. 270 -300 oktatási intézmény, ezernél nagyobb számú pedagógus került kapcsolatba a Lépésről lépésre programmal.

A program pedagógiai gyakorlatba való beépülése változatos képet mutat. Az intézmények innovációs lehetőségeitől, gazdasági, társadalmi körülményeik, humán erőforrásaik jellemzőitől, a szülői-tanulói összetételen, a fenntartók szándékain keresztül sok tényező befolyásolta.

Vannak intézmények, főként óvodák, ahol az egész intézmény, iskolákban többnyire az alsó tagozat működik a program alapján. Van, ahol a felső tagozatban is alkalmaznak néhány elemet. Többnyire az innováció, a gyerekközpontúság iránt elkötelezett pedagógusok vállalkoznak elemeinek beépítésére, vagy az egész program szerinti munkára. Ez a szám nagyobb, mint az általunk ismert intézmények száma. Pontos adatunk nincs, de több százra becsüljük. Az adatbázis összeállítása jelenleg van folyamatban.

Létrejöttének célja a kulturális sokféleség értékelésének, az egyenlő esélyek megteremtésének, az aktív, önirányításra, önálló döntésekre, egyéni és közösségi felelősségvállalásra képes, a demokrácia, a nyitott társadalom alapját képező magatartásformák, személyes autonómia kialakításának segítése.

A program alapelvei

• Egyéni fejlődés biztosítása, egyéni szükségleteknek megfelelő optimális követelmények és elérésük érdekében megfelelő pedagógiai fejlesztés;(korszerű differenciált, kooperatív tanulás, páros munka, stb.)

• alkalmazkodás a gyermek személyiségéhez, szükségleteihez és egyéni fejlődéséhez;

• individualizáción alapuló pedagógiai megközelítés;

• az értelmi, érzelmi és szociális képességek egyenértékű fejlesztése;

• a világ komplexitásának felismerését segítő aktív-felfedezésre építő tanulás, s az ennek   megfelelő tanulási módszerek, projektmódszer, kísérletek, kutatás, stb.  használata.

Tanulás és tanulóbarát környezet, harmónia a tárgyi feltételek és a humán szükségletek között, amelyek a kölcsönös megbecsülést, demokratikus szemléletet is hangsúlyozzák, az aktív tanulás eszköz-, és feltételrendszerét biztosító tevékenység-központokkal.(ld.Galéria)
 • a szülőkkel való partneri együttműködés;

• a pedagógusok folyamatos továbbképzése és támogatása;(ld.módszertani központok)

• a gyerekek korszerű, természet-, és társadalomtudományi, anyanyelvi,- matematikai, művészeti – esztétikai és gyakorlati tudásának gyarapítása;

• az információkra való nyitottság, az egész életen át tartó tanulás megalapozása

Magas szakmai minőség biztosítása – A 21. század kompetens pedagógusai- az ISSA nemzetközi minőségfejlesztő és minőségbiztosító csomagja segítségével (ld.minőségfejlesztés, minőségbiztosítás)

A program bevezetését segítő tevékenységek:

A pedagógusok felkészítési programjai:

alapképzés, tematikus módszertani képzések, mentor rendszer

A program indulásakor a programot kidolgozó, kipróbáló amerikai szakemberek képezték az első csoport adaptáló pedagógust (kb.15 fő). Ők, a programhoz kapcsolódó különböző projektekben további képzések, tréningek alapján a Lépésről lépésre program gyakorlatának kiépítése mellett az alapképzés-továbbképzést vezetők is lettek, azóta is a programban dolgozó mentor-tréner-továbbképző szakemberek. Többségük az uniós, HEFOP 2.1.A és B, majd a TÁMOP programokban olyan pedagógus továbbképzések fejlesztésében, majd képzésvezetőként dolgoztak, amelyek a Lépésről lépésre program alapvető elemei.

Ezek a továbbképzések- módszerek a differenciált tanulásszervezés, kooperatív tanulás, projekt módszer, árnyalt értékelés , közvetve segítették, biztosították, biztosítják a Lépésről lépésre programban használatos módszerek továbbfejlesztését, valamint bevezetéséhez szükséges módszerek elsajátítását. Ezeken a képzéseken részt vett iskolák pedagógusai nyitottabbak és kellő szakmai alappal rendelkeznek a Lépésről lépésre program, vagy bármely más korszerű, a különbségekre, egyéni szükségletekre figyelő programok bevezetésére.

Az eredeti 120 órás alapképzés a változó körülményekhez igazodva több rövidebb -30 ill. 60 órás – tréningre bomlik, melyek önállóan is segítségére vannak a képzést választó pedagógusnak.

A hosszabb, a programot átfogóan bemutató képzések mellett a tematikus tréningek – projektpedagógia, tevékenység-központú oktatás, differenciálás és inklúzió a gyakorlatban, árnyalt értékelés – segítik a pedagógusokat elméleti és gyakorlati tudásuk frissítésében, mindennapi gyakorlatuk hatékonyabbá tételében.

A képzéseket nyújtó központ vagy módszertani központ a tréninget követően mentori szolgáltatásokat nyújt a tréningen résztvevők igényeit figyelembe véve, ezzel is segítve a sikeres adaptációt. A módszertani központok személyi feltételei/humán erőforrása lehetővé teszi a tréningek megtartását, a bemutató foglalkozások lebonyolítását és a tréninget követő mentorálást.

A pedagógusok adaptációs munkáját a gyakorlat kialakítását az un. modellintézmények bemutatói, módszertani szakmai kiadványok, DVD felvételek is segítik.